Artificial Intelligence
Please fill the required field.

Elabora una llista de cinc drets i cinc deures de la persona usuària en relació amb el servei de teleassistència. Ordena’ls de més a menys importància segons el teu criteri.


Drets: 1. Dret a la informació i a l’estimació dels seus drets: Tota persona usuària té dret a una informació clara, completa i adequada sobre les prestacions del servei de teleassistència, així com a una estimació adequada dels seus drets i deures. 2. Dret a la llibertat de decisió i a l’autonomia: Tota persona usuària té dret a preservar la seva llibertat de decisió i a mantenir, de la manera més autònoma possible, el seu llenguatge, la seva cultura i la seva expressió. 3. Dret a l’accés a la qualitat de les prestacions: Tota persona usuària té dret a un servei de teleassistència de qualitat, que respecti els seus drets, els seus horaris, que cobreixi les seves necessitats i desitjos i respecti la confidencialitat dels seus dades. 4. Dret a preservar la intimitat i els seus valors: Tota persona usuària té dret a preservar la seva intimitat i la seva religió, els seus costums, els seus conviccions, les seves conviccions i les seves decisions. 5. Dret a la Confidencialitat: Tota persona usuària és propietària de les seves dades i té dret a una confidencialitat urgent i eficaç respecte al seu ús per les entitats prestadores del servei. Deures: 1. Deure de compliment de les normes: Tota persona usuària ha de complir les normes, les regulacions i les instruccions emeses pel departament de teleassistència en relació amb el servei prestat. 2. Deure de cooperació: Tota persona usuària ha de prendre les iniciatives adequades per tal de facilitar l'ús i l'accés al servei de teleassistència, així com donar suport als professionals del departament. 3. Deure de respecte amb la resta dels usuaris: Tota persona usuària ha de mostrar respecte per la resta dels usuaris del servei, com ara els mètodes i estils de vida de la resta dels usuaris. 4. Deure de mantenir les instal·lacions en bones condicions: Tota persona usuària ha de mantenir les instal·lacions en bones condicions, segons les instruccions de l'entitat prestadora de serveis. 5.Bona conducta: Tota persona usuària ha de mantenir un comportament correcte i responsable amb altres usuaris i les persones relacionades amb el servei de teleassistència.

1000 Characters left